راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


گرگ روزگار

گرگ روزگار بودم....شغال ها هم جرات رویا رویی با من را نداشتند.....

حال که توبه کرده ام ...اهو ها هم برایم خط و نشان میکشند....

...

درست است که ما رفته ایم و توبــــه کرده ایم اما به اهو ها بگویید در قلمروی ما با احترام عبور کنند مگر نمیدانند که توبه گــــــــــــــــــــــرگ مـــــــــــــــــــــرگ است!!!برچسب ها:
منبع مطلب